«Ուսումնական օրացույցը՝ որպես արդի գրադարանավարի աշխատանքային գործիք»

Պրեզենտացիա